คลังปัญญาประชาบดี สํานักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
  Hacked By The WTJ
Hacked By The WTJ

Keep Learn To Loving Because Loving You Is Just A Dream

[ Hallucination Cyber ]
./M4L36H05T | The WTJ | p0r7s | ZeebXploit | Mr.Greatskiller | Mr.HO4X | Mr.N0tC0ntent | MR.G4RF1LD | Mr.KindoL | Handsomeware


 
• คลังปัญญาประชาบดี สำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100
 
 
คลังปัญญาประชาบดี เกิดจากการนำแนวคิดในการบริหารภาคธุรกิจ คือ Value Chain หรือห่วงโซ่คุณค่า มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อค้นหาแนวทางการขับเคลื่อนงานุทธศาสตร์ของกรมพัฒนา สังคมและสวัสดิการ ในมิติเชิงประเด็นทางสังคม มิติกลุ่มเป้าหมาและมิติพื้นที่