คลังปัญญาประชาบดี สํานักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
ชื่อ - นามสกุล:
ปีที่เกษียณ/ลาออก:
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญพิเศษ:
วันที่สมัคร :
อายุ:
จังหวัด :  
 
 
ทะเบียนข้อมูลคลังปัญญาทั้งหมด 135 ท่าน  
ลำดับ ชื่อ นามสกุล จังหวัด ตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณ รายละเอียด
1 นายนาคร มุกุระ เชียงใหม่ ประกันสังคมจังหวัดลำพูน
2 นายถนอม กุลนอก เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ประชาสงเคราะห์
3 นางสาวลัดดา เบญจเตชะ นครปฐม ผู้อำนวยการบ้านเกร็ดตระการ
4 นายสำเริง แก้วน้อย ยะลา ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
5 นายชนินทร์ ติรดุลยาพงศ์ ระนอง
6 นายเจะสมาแอ เจะสามะ ยะลา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา
7 นายเชาวลิต ชูชาติ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมฯ จังหวัดปราจีนบุรี
8 นายวสันต์ ณ ถลาง เชียงใหม่ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี พม.
9 นายเสรี เหล่าพราหมณ์ เชียงใหม่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก
10 นายอารีย์ ศักดิ์ศรีท้าว บุรีรัมย์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 5
11 นายสรวุฒิ มารถทรัพย์ บุรีรัมย์
12 นายสุรพล จันทราช กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่บริหารงาน ปส.7
13 นางประภา หาญสาริกิจ กรุงเทพมหานคร ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
14 นายพร อุดมพงษ์ กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
15 นายชลิต ชีช้าง สุพรรณบุรี พัฒนาสังคม
16 นายประสงค์ สมคิด กรุงเทพมหานคร จนท.บริหารงานประชาสงเคราะห์ 8
17 นายฉลอง สุริสาร กรุงเทพมหานคร นิติกร 6
18 นางสาวจุฑามาศ ศรีจามร สิงห์บุรี พมจ.พระนครศรีอยุธยา
19 นายสุจิตต์ ไตรพิทักษ์ นนทบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.
20 นายสัมฤทธิ์ แพงไธสงค์ แม่ฮ่องสอน เจ้าพนักงานบริหารงานพัฒนาสังคม 6
ไม่พบข้อมูล
ขึ้นด้านบน
หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 >> หน้าสุดท้าย
 
• คลังปัญญาประชาบดี สำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100
 
 
คลังปัญญาประชาบดี เกิดจากการนำแนวคิดในการบริหารภาคธุรกิจ คือ Value Chain หรือห่วงโซ่คุณค่า มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อค้นหาแนวทางการขับเคลื่อนงานุทธศาสตร์ของกรมพัฒนา สังคมและสวัสดิการ ในมิติเชิงประเด็นทางสังคม มิติกลุ่มเป้าหมาและมิติพื้นที่