คลังปัญญาประชาบดี สํานักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
 
• คลังปัญญาประชาบดี สำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100
 
 
คลังปัญญาประชาบดี เกิดจากการนำแนวคิดในการบริหารภาคธุรกิจ คือ Value Chain หรือห่วงโซ่คุณค่า มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อค้นหาแนวทางการขับเคลื่อนงานุทธศาสตร์ของกรมพัฒนา สังคมและสวัสดิการ ในมิติเชิงประเด็นทางสังคม มิติกลุ่มเป้าหมาและมิติพื้นที่